Mavi Akademi Belgelendirme Sözleşmesi

1.TARAFLAR

MAVİ AKADEMİ İSTİHDAM YÖNETİM DANIŞMANLIK EĞİTİM HİZMET SAN. TİC.LTD.ŞTİ. MAVİ AKADEMİ diye anılacaktır.
Sözleşmede, mesleki yeterlilik belgesi alma için başvuran ve gereklilikleri yerine getiren belgeyi almayı hak kazanmış olan adaylar bundan böyle HİZMET ALAN olarak anılacaktır. MAVİ AKADEMİ ile HİZMET ALAN arasında kapsam bölümünde yazılı sertifikanın kullanılması konusunda aşağıda belirtilen şartlar dâhilinde iş bu sözleşme hazırlanmıştır.

2.TANIMLAR
MAVİ AKADEMİ: MAVİ AKADEMİ İSTİHDAM YÖNETİM DANIŞMANLIK EĞİTİM HİZMET SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Hizmet Alan: MAVİ AKADEMİ’den sertifika talebinde bulunarak sertifika almaya hak kazanmış ve işbu sözleşmede belirtilen koşullar dâhilinde MAVİ AKADEMİ Personel Belgelendirme Bölümünde sunulan hizmetlerden yararlanan gerçek kişi.
Site: www.maviakademi.com.tr isimli alan adından oluşan web sitesi.
Sertifika: Belge.
Sertifikalandırma: Hizmetin verilmesi süreci, Belgelendirme.

3.SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

Sözleşmenin konusu: MAVİ AKADEMİ Personel Belgelendirme Bölümünde sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerin tespit edilmesidir.
Sözleşmenin kapsamı: işbu sözleşme ve başvuru formunda talep edilen ilgili hizmetin referans standardı ile personel belgelendirme çalışmasının yapılması işini kapsayan ve işin ne şekilde olacağını, hangi şartlara bağlı bulunacağını, bu işlerin detay/teknik yapısını gösteren ve hükme bağlayan bir sözleşmedir.
Hizmet Alan, belgelendirme genel şartlarında belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu sözleşme, hizmet alanın belgeyi almaya hak kazanması halinde geçerli olacaktır.

4. SÖZLEŞMENİN YAPILMASI

4.1 İstenilen Sertifikanın kapsamı, başvuru sahibi başvuru formunda tarafından açık olarak ifade edilecektir. Değerlendirme için gerekli tüm bilgiler hizmet alan tarafından sağlanacaktır.

4.2 Hizmet Alanın; MAVİ AKADEMİ Belgelendirme Sözleşmesinin imzalanmış, orijinal bir sureti ile başvuru için gerekli sertifika ve dokümanları MAVİ AKADEMİ personel belgelendirme bölümüne ulaştırmasıyla sözleşme yürürlüğe girmiş olur. MAVİ AKADEMİ bu adımdan sonra belgelendirme talebinde bulunan hizmet alanın bu sözleşme yükümlülüklerine göre hareket etmesini bekler.

4.3 MAVİ AKADEMİ tarafından kapsam dâhilinde yapılacak sınav, inceleme ve değerlendirmeler sonucunda, Hizmet Alan ilgili yeterlilik için Personel Belgelendirmeye uygunluğunun belirlenmesi durumunda, MAVİ AKADEMİ tarafından ilgili mesleki yeterlilik sertifikası Hizmet Alana verilecektir.

4.4 MAVİ AKADEMİ Personel Belgelendirme ile ilgili başvuru doküman inceleme ve Sertifikasyon Hizmet ücretlerini, www.maviakademi.com.tr, web sitesinin Personel Belgelendirme bölümünde ilan edecektir. Hizmet ücretlerine ilişkin değişiklikler, değişikliğin ilan edildiği andan itibaren geçerlilik kazanacaktır. Aksi belirtilmediği takdirde, Personel Belgelendirmeye konu olan bütün ücretler, Türk Lirası (TL) olarak hesaplanarak nakden ve defaten tahsil edilecektir.5.BELGENİN KULLANIMI

5.1 MAVİ AKADEMİ tarafından düzenlenen Sertifikalarının tanıtıcı vb. materyallerinde kullanılması durumunda MAVİ AKADEMİ logosu okunacak şekilde orijinal veya siyah beyaz renkte olacaktır, başka renklerde kullanılamaz.

5.2 MAVİ AKADEMİ tarafından düzenlenen sertifikalar yayınlarda, kataloglarda ve benzeri dokümanlarda yanıltıcı biçimde kullanılmayacaktır.

5.3 Sertifikanın kullanılabilirlik durumu, geçerlilik süresi boyunca, www.maviakademi.com.tr, web adresindeki sol alt köşedeki “Belgelendirilmiş Personel Sorgula” bölümünden takip edilebilir. Hizmet Alan, Sertifikasının kaybolması, yıpranması, değişiklik yapılması, yanlış yazılmış olması, soğuk mühürsüz olması gibi durumlarda MAVİ AKADEMİ’ye başvuru yaparak Sertifikasını yenilemelidir.

5.4 Sertifika, MAVİ AKADEMİ’nin mülkiyetinde olup, hiçbir şekilde sözleşmede adı geçen Hizmet Alan haricinde başka kişilere devredilemez. Sertifikaların üçüncü şahıslar tarafından haksız yere kullanılması halinde MAVİ AKADEMİ’nin uğrayacağı maddi, manevi bütün zararlar geri dönüşü gayri kabil olmak üzere nakden ve defaten Hizmet Alan tarafından tazmin edilir. Haksız fiil ve sebepsiz zenginleşme hükümleri ve bil cümle kanundan doğan diğer bütün haklar saklıdır.
Sertifika sahibi Hizmet Alan ve MAVİ AKADEMİ hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. Mavi Akademi Belgelendirme Sözleşmesi'nin imzalanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.

Sertifikanın kapsamı dışında ve yanlış kullanılmasından doğan, Hizmet Alan ile işveren arasındaki uyuşmazlıklarda, MAVİ AKADEMİ arabulucu veya hakem sıfatlarıyla görev almaz. Böyle bir durumun ortaya çıkması halinde Sertifikanın askı hali veya iptali söz konusudur.

MAVİ AKADEMİ, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, ön bildirimde bulunmaksızın işbu Sözleşmesi’ni, uygun göreceği herhangi bir zamanda, web sitesinde ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Sözleşme'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Sözleşme, Hizmet Alanın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

5.5 Sınav ve belgelendirme faaliyetlerini tüm taraflara adil, güvenilir, tarafsız ve bağımsız olarak yerine getirecektir.

5.6 MAVİ AKADEMİ; TÜRKAK Akreditasyon Markasını ve Logosunu, akredite kuruluşun statüsü hakkında yanlış bilgilenmeye sebep olabilecek şekilde kullanmaz, kullandırmaz.

5.7 MAVİ AKADEMİ faaliyetlerini bıraktığında veya herhangi bir nedenle akreditasyonunun askıya alınması veya geri çekilmesi durumunda, MAVİ AKADEMİ sertifikalandırmış olduğu Hizmet Alanların IAF (International Accreditation Forum) üyesi akreditasyon kurumlarına bağlı başka bir Sertifikalandırma kuruluşunun gözetimine bırakacaktır. İlave olarak da MAVİ AKADEMİ’nin yaptırmış olduğu mesleki sorumluluk sigortası da Hizmet Alanın mağdur olmasını engellemek için yaptırılmıştır.

5.8 MAVİ AKADEMİ; Personel Belgelendirmeyle ilgili şartlarındaki değişiklikleri bildirmekle yükümlüdür. Sertifikalandırmanın esas alındığı standart şartlarındaki değişiklikler, web sitesinden yazılı olarak yayınlanarak Hizmet Alana bildirilir. MAVİ AKADEMİ Hizmet Alanın yeni şartları uygulayabilmesi için mevzuat hükümlerine aykırı olmamak ve haksız bir rekabet ortamı yaratmamak kaydıyla uygun bir geçiş süresi tanımaya yetkilidir ve geçiş süresi sonuna kadar Sertifikanın geçerliliği devam eder.6. BELGENİN GÖZETİMİ:

6.1 MAVİ AKADEMİ bu sözleşme ve sertifikalandırma ile ilgili tüm şartların sağlanması sonucunda ilgili Hizmet Alana verdiği Sertifikanın MYK tarafından belirlenen geçerlilik süresinin sonunda sertifikalandırma talebinde bulunan Hizmet Alanın sertifikasının yenilenmesi gerekir. Bu sertifikanın geçerliliğini koruyabilmesi için Hizmet Alanın sertifikası MYK tarafından yayınlanan yeterliliklerin gözden geçirme süresine göre gözetimden geçer. Gözetim süreleri sertifika üzerine yazılır ve Hizmet Alanın çalıştığı firma yetkilisi tarafından da kaşelenir ve çalıştığı firma yetkilisi tarafından imzalatılır. Sertifikalandırma sonrası sertifikanın geçerliliğinin sürdürülebilmesi için faaliyette aktif olarak devam etmekte olduğuna dair gözetim tarihi geldiğinde MAVİ AKADEMİ'ye yazılı bildirimde bulunmakla ve sertifikanın geçerlilik süresi dolduğunda 15 gün içinde MAVİ AKADEMİ'ye iade etmekle yükümlüdür.

6.2 Yürütülecek olan çalışmalar süresince, Hizmet Alanın sertifikalandırma süreci boyunca edinilen her türlü bilgi, doküman ve gözlemler, MAVİ AKADEMİ tarafından 3. şahıs, kurum ve kuruluşlar nezdinde kesinlikle gizli tutulacaktır.

7.BELGENİN ASKIYA ALINMASI

7.1 MAVİ AKADEMİ, Hizmet Alanın Sertifikasının kullanımını, aşağıda sayılan hallerden birinin varlığı halinde Genel Müdür ve Belgelendirme Müdürü kararı ile belirli bir süre için askıya alma hakkına haizdir. Askıya alma nedenleri;
-Hizmet Alanın sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmemesi,
-Gözetimler sonucunda yetersiz bulunması,
-Logo kullanım şartlarına uymaması.

Hizmet Alan, Sertifikanın askıya alınma kararının tebliğinden itibaren sertifika ve logo kullanımını durdurmak zorundadır. Askıda kalma süresi en fazla 6 aydır. Ancak bu süre Genel Müdürün gerekli görmesi halinde 6 ay daha uzatılabilir. Bu halde, Hizmet Alan, Sertifika ve eklerini en geç on beş iş günü içerisinde MAVİ AKADEMİ’ye iade etmek zorundadır. Hizmet Alanın iade yükümlülüğüne uymaması halinde Hizmet Alan öncelikle yazılı olarak uyarılır. Hizmet Alanın ilgili uyarının gereklerini yerine getirmemesi halinde Hizmet Alan hakkında hukuki süreç başlatılır. Hizmet Alan Sertifikasını, ekini veya sözleşmesini kaybettiğini beyan ediyorsa yayınlanmış kayıp ilanını bir dilekçe ile ilgili MAVİ AKADEMİ’ye bildirmek zorundadır. Askıya alma süresince, Hizmet Alanın çalıştığı kuruluş, ilgili sertifikaya ait haklardan faydalanamaz. Bu sürede MAVİ AKADEMİ’nin her türlü hakkı mahfuzdur. MAVİ AKADEMİ, Sertifikanın askıya alınmasına dair kararları, MAVİ AKADEMİ yayınlarında ve web sitesinde gerekçeli olarak yayınlama hakkına sahiptir. Sertifikanın askıya alınma nedeninin yapılan denetim neticesinde giderildiği kanıtlandığında, Genel Müdür kararı ile Sertifika askıdan kaldırılır. Sertifikanın iptaline karar verilirse, iptal süresince Hizmet Alan Sertifikanın kendisine tanıdığı imkânlardan hiçbir şekilde yararlanamaz. Sertifika, yok hükmündedir.

8.BELGENİN FESHİ

8.1 Hizmet Alanın Personel Sertifikasının kullanımına dair sözleşmesi, aşağıda yazan durumlardan bir tanesinin gerçekleşmesi halinde MAVİ AKADEMİ Genel Müdürü kararı ile feshedilebilir.
Sözleşmenin feshinin ve Sertifikanın geri alınmasının nedenleri;
-Verilen askı süresi sonuna kadar Hizmet Alanın denetimin gerçekleştirilmesine müsaade etmemesi, askı süresi sonunda yapılan denetimde de yetersiz bulunması,
-Hizmet Alanın Sertifika kapsamındaki faaliyete son vermesi,
-Hizmet Alanın Personel Sertifikasını kapsamın dışında farklı alanlarda kullanması,
-Hizmet Alanın denetimler ve gözetimler sırasında eksik ve yanıltıcı bilgi vermesi,
-Sertifikanın yanıltıcı ve haksız kullanımı,
-Hizmet Alanın bu talimat hükümlerine aykırı hareket etmesi,
-Hizmet Alanın Sertifika ve ekleri üzerinde tahrifat yapması,
-Herhangi bir sebepten dolayı Hizmet Alanın, MAVİ AKADEMİ tarafından bildirilen gözetim tarihini süre belirtilmeksizin erteleme talebinde bulunması veya gözetim denetiminin iptali talebinde bulunması,
-Hizmet Alan talebi ile olabilir. Hizmet Alan, sözleşmesini fesih etmek istediğinde MAVİ AKADEMİ’ye yazılı olarak bildirir.
MAVİ AKADEMİ Sertifikanın geri alınması ve sözleşmenin feshine dair kararları, MAVİ AKADEMİ yayınlarında gerekçeli olarak yayınlama hakkına sahiptir. Sertifika geri alındığında bu Hizmet Alanın adı sertifikalı personel listesinden çıkarılır. Ancak kayıtları muhafaza edilir.
Hizmet Alan, Sertifikanın geri alınması ve sözleşmenin feshi kararının tebliğinden itibaren sertifika ve logonun kullanımını durdurur. Hizmet Alan, sözleşme ile kendisine verilmiş her türlü Sertifikayı kendisine tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde MAVİ AKADEMİ’ye iade eder.

Sözleşmesi fesih edilen Hizmet Alanın yeniden müracaatında;

-Başvuru ve Sınav işlemleri ilk müracaatta olduğu gibi uygulanır.
-Fesih tarihinden itibaren 30 gün dolmadan yeni başvuru işleme konulmaz.
İş bu sözleşmenin her ne suretle olursa olsun fesihi sebebiyle Hizmet Alan, her ne ad altında olursa olsun MAVİ AKADEMİ’den hiç bir surette tazminat ve benzeri bir ödenek talebinde bulunamaz.

8.2 Hizmet Alan kanundan kaynaklanan zorunluluklar dışında, MAVİ AKADEMİ hakkında edindiği bilgileri hiçbir durumda, zaman kısıtlaması olmaksızın ifşa edemez. Bu yükümlülüğe aykırı davranması sözleşme süresi dâhilinde kesin fesih nedenidir. Bilgileri ifşa eden Hizmet Alan MAVİ AKADEMİ’ye diğer tüm hakları saklı kalmak kaydıyla sebep olduğu zarar nispetinde tazminat ödemek zorunluluğundadır. Hizmet Alana Sertifikalandırma hizmetinin verilmesi sebebiyle edinilen bilgiler, kanun ile müsaade edilen haller dışında, hiçbir şekilde açıklanamaz. Araştırma ve eğitim amacı ile yapılan faaliyetlerde de Hizmet Alanın kimlik bilgileri, yazılı izni olmaksızın açıklanamaz.

9. İTİRAZ VE ŞİKAYET HAKKI

9.1 Hizmet Alan her türlü itiraz, şikâyet ve öneri bildirme hakkı vardır. Sertifikalandırılma süreci sonunda, Hizmet Alan başvuru sahibi MAVİ AKADEMİ'ye Sertifikalandırma ile ilgili her türlü itiraz hakkına sahiptir. Ancak bu itirazını yazılı olarak ve kanıtlarıyla ispatlamalıdır. MAVİ AKADEMİ kendisine iletilen öneri, itiraz ve şikâyetleri nasıl ele alacağını anlattığı bu dokümanı internet sitesinde kamunun erişimine sunmaktadır. Yürütülmekte olan faaliyetler ile ilgili olabilecek her türlü öneri, itiraz ve şikâyetleri posta, faks elden veya www.maviakademi.com.tr web adresi aracılığı ile e-posta yoluyla veya sözlü olarak yapılabilir. Hizmet Alan konu ile ilgili dokümanlara ,www.maviakademi.com.tr, web sitesinden ulaşabilir. MAVİ AKADEMİ’ye ulaşan öneri, itiraz ve şikâyetleri alan MAVİ AKADEMİ personeli bu konuyu Yönetim Temsilcisi’ne iletir. İtiraz ve şikâyetin alınmasından sonuçlandırmasına kadar geçen sürecin tüm aşamalarında görüşleri alınan kişiler tarafsızlık ilkesine göre hareket etmek zorundadırlar ve itiraz ya da şikâyetin sahibine ayrımcı bir uygulama yapmamalıdırlar. Bu süreçte görev alacak Hizmet Alanlar da gizlilik, tarafsızlık ve bağımsızlık ilkesini korumak zorundadırlar.

10. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

10.1 İşbu Sözleşme'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. Taraflar iş bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek anlaşmazlıkları öncelikle kendi aralarında çözmeye çalışacaklardır. Aksi halde iş bu sözleşmeden doğacak ihtilafların halinde Bursa Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. Ancak, Hizmet Alana sertifika verilmesi, sertifikanın gözetimi, sertifikanın süresinin uzatılması ve sertifikanın askıya alınması veya iptali gibi hususlar ve belgelendirme hizmetleri ile ilgili itirazları için ise MAVİ AKADEMİ’nin İtirazları Değerlendirme Mercii olan Personel Belgelendirme Bölümü Şikâyet ve İtiraz Kurulu nihai karar merci olarak yetkili olacaktır.

10.2 Tarafların bu sözleşmede yazılı adreslerinde yapılacak tebligatlar geçerlidir. Bu adreslerde bir değişiklik vaki olduğu takdirde, adres değişikliği diğer tarafa yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Bu işlem yapılmadığı takdirde eski adrese yapılacak tebligat geçerli sayılacaktır.
10.3 İşbu sözleşme tarafların yazılı muvafakati olmadıkça hiçbir kişi ya da kuruluşa devredilemez
10.4 Belgelendirmeye yönelik her türlü posta/kargo aracılığıyla yapılan işlemlerin ücreti hizmet alana aittir.
10.5 İş bu sözleşme bir nüshası MAVİ AKADEMİ’de ve bir nüshası belgeli kişide kalmak üzere iki nüsha olarak tanzim ve imza edilmiştir. Sözleşme, on bir sayfa ve 10 Ana 23 alt maddeden ibaret olup, aşağıda yazılı imza tarihlerinde, Bursa’da, tarafların karşılıklı iradeleriyle tanzim ve imza altına alınmıştır.

Hizmet Alan Olarak Taahhütte Bulunan ve Sözleşmeye Taraf Olan
ADI-SOYADI-TARİH-İMZASertifikayı Veren ve Sözleşmeye Taraf olan
MAVİ AKADEMİ-ADINA TARİH-İMZA
Yukarıdaki Sözleşme Maddelerini ve atıf yaptığı taahhütnameyi okudum Sözleşmeden kaynaklanan tüm hak ve yükümlülüklerimi anladığımı ve bu hükümlere uygun davranacağımı Sözleşmede geçen bütün hükümleri kabul ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.
MAVİ AKADEMİ İSTİHDAM YÖNETİM DANIŞMANLIK EĞİTİM HİZMET SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
ÜÇEVLER MAH. BURÇAK SOK. NO:4 K:5 D:19 NİLÜFER / BURSA
0224 443 10 00
0224 443 00 33
info@maviakademi.com.tr , www.maviakademi.com.tr

İletişim

Mavi Akademi

Adres: Üçevler mah.
Burçak 220 sok. No: 4 - D: 19
Nilüfer Bursa
Tel: (+90 224) 443 10 00
Faks: (+90 224) 443 00 33
Cep tel: (+90 532) 138 44 86
E-posta: info@maviakademi.com.tr
maviakademi.com.tr

BİZ SİZİ ARAYALIM

E-Bülten, kampanya, duyuru, eğitim - hizmet - ürün bilgilendirme mesajları için:

KVKK bilgilendirme metnini okudum, kabul ediyorum

İletişim