Mesleki Yeterlilik Hakkında Genel Bilgiler

MYK Belgesi Neden Önemli

MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLU HALE GETİRİLDİ

Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ 25 Mayıs 2015 tarihli ve 29366 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Bu kapsamda söz konusu tebliğ ekindeki listede belirtilen mesleklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu hale getirilmiştir. İşbu Tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler bu mesleklerde çalıştırılamayacaktır.

Zorunluluk olmadığı alanlarda dahi, günümüzün iş hayatında bireylerin kendine bir kariyer sağlayabilmesi için bilgi, beceri ve deneyimlerini belgelemeleri istenmektedir.
Sertifikasyonlar, tanımı belirlenmiş bir bilgi ve beceri düzeyi için gerekli tecrübe/birikimi ölçüp değerlendiren belgeleme standartlarıdır. Yeterli niteliğe sahip olmadığı halde, 'ben yaparım' diyen ve ortaya koyduğu düşük ücret ya da maaş ile, yeterli niteliği bertaraf etmeye çalışan kişilerle, nitelikli işgücünü ayırt etmek için bu gereklidir.

6111 SAYILI TORBA KANUN KAPSAMINDAKİ MYK BELGE TEŞVİKLERİ

6111 sayılı torba kanun kapsamında verilen teşviğe göre, ilgili koşulların karşılandığı durumda 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinde sayılan ve 82. maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı, işe alındıkları tarihten itibaren İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır.

Teşvik Süreleri

 • 18 - 29 yaş arasındaki erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlar Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip ise 48 ay süreyle
 • Bu kişilerin Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde ise ilave olarak 6 ay süreyle
 • Aynı zamanda belirtilen yaş kapsamında çalışmakta iken, ilgili maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra mesleki yeterlilik belgesi alanlar için 12 ay süreyle teşvikten yararlanabilmektedirler.

KOSGEB TARAFINDAN VERİLEN BELGELENDİRME DESTEKLERİ

Çalışanına mesleki eğitim aldıran/MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almasını sağlayan KOBİ’lerin, bu faaliyetlere ilişkin maliyetleri desteklenecektir tedbiri kapsamında KOSGEB KOBİ çalışanlarına Mesleki Yeterlilik Belgesi aldırılmasında 2500TL’ye kadar destek vermektedir.

MYK Belgesi Nereden Alınmalı

Bireylerin MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilmeleri için belge almak istedikleri mesleğe ait ulusal yeterliliğin olması ve MYK tarafından bu ulusal yeterlilikte sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunun bulunması gereklidir.

Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu, öncelikle TÜRKAK gibi, Avrupa Akreditasyon Birliği bünyesinde çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış akreditasyon kurumlarınca, ilgili yeterliliklerde TS EN ISO/IEC 17024 standardı şartlarına uygun oluşturulmuş sistem dâhilinde akredite edilir. MYK tarafından yapılan inceleme, denetim ve değerlendirme sonucunda yönetmeliklerle tanımlanan şartları sağladığı tespit edilen kurum ve kuruluşlar yetkilendirilir.

Mesleki Bilgi ve Beceri Sınav ve Belgelendirme Merkezi olan Mavi Akademi Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Kuruluşu ,(MYK) tarafından Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu'dır.Mavi Akademi Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Kuruluşu , Ulusal Yeterlilik Çerçevesi'nde tanımlı ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürütür. 

Mesleki yeterlilik belgenizin, ulusal kanunda bahsi geçen ve Avrupa Birliği ülkelerinde geçerliliği olan MYK sertifikası olabilmesi için, aldığınız merkezin, mutlaka TÜRKAK tarafından akredite olmuş ve MYK tarafından yetkilendirilmiş Mavi Akademi Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Kuruluşu olmasına  dikkat ediniz. 

Sınav ve belgelendirme sürecinin tamamı Mavi Akademi Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Kuruluşu tarafından yürütülür, bireyler sınav başvurularını belge almak istedikleri ulusal yeterliliklerde Mavi Akademi Mesleki Yeterlilik Belgelendirme  kuruluşuna yaparlar.

Ulusal yeterliliklere göre yürütülen teorik ve performansa dayalı sınavlarda başarılı olan adaya MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi ve aynı format dâhilinde taşınabilir cüzdan tipi MYK Mesleki Yeterlilik Kimlik Kartı düzenlenir.

Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemi

Ulusal Yeterlilik Sistemi, Ulusal ve uluslararası meslek standartlarını temel alarak teknik ve meslek standartlarının ve yeterliliklerin geliştirilmesi, uygulanması ve bunlara ilişkin akreditasyon, yetkilendirme, denetim, ölçme, değerlendirme ve belgelendirmeye ilişkin kural ve faaliyetlerdir. 

Avrupa Birliği yeterlilik esaslarıyla uyumlu olarak Ulusal Yeterlilik Sistemini kurmak ve işletmek Mesleki Yeterlilik Kurumu(MYK)'nun görevidir.

UMYS'nin koordinasyonu MYK tarafından sağlanır, MYK sistemde izleme, değerlendirme, görevlendirme ve yetkilendirme görevlerini üstlenir. 

Öncelikle iş dünyası ve diğer ilgili tarafların katılımıyla taslak meslek standartları geliştirilir. MYK sektör komitesine sunulan taslaklar yapılan inceleme ve değerlendirmenin ardından MYK Yönetim Kurulu onayıyla Resmi Gazete'de yayımlanır.

Ulusal Meslek Standartı (UMS); bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından kabul edilen gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu gösteren asgari normdur.

MYK tarafından yayımlanmış UMS'ler için, http://www.myk.gov.tr/index.php/tr/yaymlanm-ulusal-meslek-standartlar tıklayınız.

Meslek standartlarının hazırlanmasını takiben gerçekleştirilecek olan yeterliliklerin hazırlanması süreci yine eğitim ve öğretim kurumları, iş piyasası ve ilgili diğer tarafların katılımıyla gerçekleşir. Hazırlanan yeterlilik taslakları MYK sektör komitesinin değerlendirme ve incelemesinin ardından MYK Yönetim Kurulu onayıyla ulusal yeterlilik olarak kabul edilir ve Ulusal Yeterlilik Çerçevesine (UYÇ) yerleştirilir. UYÇ, Avrupa Yeterlilik Çerçevesine (AYÇ) uyumludur. 

Ulusal Yeterlilik (UY); Yetkilendirilmiş kuruluşlar (Voc-Test merkezleri) sertifika başvurusunda bulunan adaya uygulayacakları sınavları, ulusal yeterliliklerde belirtilen ölçme ve değerlendirme şartlarına ve başarım ölçütlerine göre gerçekleştirir ve puanlandırır.

MYK tarafından yayımlanmış UY'ler için http://www.myk.gov.tr/index.php/tr/ulusal-yeterlilikler/kabul-edilen-yeterlilikler-listesi tıklayınız.

Ulusal Yeterlilik Çerçevesi (UYÇ);

Avrupa Birliği tarafından benimsenen yeterlilik esasları ile uyumlu olacak şekilde tasarlanan yeterlilik esaslarıdır.

Avrupa Yeterlilik Çerçevesi (AYÇ);

Avrupa'daki farklı ülkeler ve sistemler arasında yeterliliklerin daha anlaşılır ve açık olmasını sağlamak için bir karşılaştırma aracı gibi çalışan ve ülkelerin yeterlilik sistemlerinin birbirleriyle bağlantısını sağlayan referanstır.

AYÇ'nin temelini sekiz ana yeterlilik seviyesi oluşturmaktadır. Bu seviyeler en temel öğrenme seviyesinden (seviye 1) en üst düzey öğrenme seviyesine (seviye 8) kadar geniş bir alanı kapsamaktadır.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)

27 Ekim 1999 tarih ve 4457 sayılı kanunla kurulmuş
Bütün işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tabi,
Kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip,
Uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite etmek,
Bu kuruluşların faaliyetlerini ve düzenledikleri belgelerin ulusal ve uluslararası alanda kabulünü sağlamakla yetkili ve sorumlu,
Avrupa Birliği Bakanlığı'na bağlı bir kurumdur.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK)

21 Eylül 2006 tarihli ve 5544 sayılı kanunla kurulmuş,
Bütün işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tabi,
Kamu tüzel kişiliğini haiz,
İdari ve mali özerkliğe sahip,
Devlet, işçi, işveren ve meslek kuruluşları temsilcilerinin eşit katılımıyla yönetilen,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı bir kurumdur.

Mevzuat

MESLEKÎ YETERLİLİK KURUMU KANUNU

 • Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik
 • Mesleki Yeterlilik Kurumu, Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği
 • Mesleki Yeterlilik Kurumu Personel Yönetmeliği
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşler Sınıfında Yer Alan Mesleklerde Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu Kapsamında Mesleki Yeterlilik Belgesi Almaya Hak Kazanan Kişilerin Sınav ve Belge Ücretlerinin İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanmasına İlişkin Usul ve Esaslar
 • Ulusal Yeterliliklerin Güncellenmesi ve Yapılan Güncellemelerin Sınav ve Belgelendirme Süreçlerine Etkisinin Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar
 • Mesleki Yeterlilik Kurumu Denetim Usul ve Esasları
 • Mesleki Yeterlilik Kurumu İtiraz ve Şikayetlerin Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar
 • Meslekî Yeterlilik Kurumu Markasının Kullanıma İlişkin Usul ve Esaslar
 • 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu Kapsamında Yetkilendirilmiş Sınav ve Belgelendirme Kuruluşlarının Gerçekleştireceği Sınavlarda Başarılı Olan Kişilerin İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanacak Sınav Ücretleri Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı (2015/7726)
 • Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (SIRA NO: 2015/1)
 • Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (SIRA NO: 2016/1)
   

İletişim

Mavi Akademi

Adres: Üçevler mah.
Burçak 220 sok. No: 4 - D: 19
Nilüfer Bursa
Tel: (+90 224) 443 10 00
Faks: (+90 224) 443 00 33
Cep tel: (+90 532) 138 44 86
E-posta: info@maviakademi.com.tr
maviakademi.com.tr

BİZ SİZİ ARAYALIM

E-Bülten, kampanya, duyuru, eğitim - hizmet - ürün bilgilendirme mesajları için:

KVKK bilgilendirme metnini okudum, kabul ediyorum

İletişim