Özel Aday Talimatı

1.0 AMAÇ:

Bu prosedür, MAVİ AKADEMİ de yeterlilik birimlerinden sınava girecek olan adayların engel durumlarından dolayı teorik ve uygulamalı sınavlarda karşılaşabilecekleri ve MAVİ AKADEMİ tarafından ortadan kaldırılabilecek makul sorunları belirlemek, fırsat eşitliğini sağlamak ve engelli veya itina gösterilmesi gereken adayların başarılarına pozitif katkıda bulunmak için yapılabilecek uygulamaları belirlemek amacıyla yazılmıştır.

2.0 KAPSAM:

Bu prosedür, MAVİ AKADEMİ’ de yapılan yeterlilik kapsamındaki sınavları ve engellileri ve de itina gösterilmesi gereken adayları kapsar.

3.0 UYGULAMA ALANI:

Bu prosedür; MAVİ AKADEMİ de sınav organize eden ve uygulayan birimler için geçerlidir.

4.0 GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR:

Belgelendirme Müdürü:

 •  Engelli ve de itina gösterilmesi gereken aday adaylarının başvurularını incelemek, aday ile görüşmeler yaparak bilgi almak veya bilgilendirmek, hazırladığı Aday Listesinde adayın engel durumunu ve alacağı yardımı belirtmek.
 •  Sınava girmesi kabul edilen adayların sınavda alacakları yardım için gerekli hazırlıkların yapmak/yapılmasını sağlamak.
 •  Tanımlanmamış bir engeli olması durumunda başvurunun kabulüne Personel Belgelendirme Koordinatörü karar verir.
 •  Sınav Değerlendiriciler
 •  Özel Aday Talimatına göre hizmetleri yerine getirmek.

5.0 TANIMLAR:

6.0 İLGİLİ FORMLAR:

 •  MA.FR.18 Sınav Başvuru Formu
 •  MA.FR.19 BELGELENDİRME TAKİP FORMU

7.0 REFERANSLAR:

 •  EN ISO/IEC 17024 Personel Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar İçin Genel Şartlar
 •  PB.PR.11 Başvuruların Alınması ve Değerlendirilmesi Prosedürü

8.0 UYGULAMA:

8.1 MAVİ AKADEMİ tarafından engelli ve de itina gösterilmesi gereken aday adaylarına teorik ve performans sınavlarında sağlanabilecek imkânlar internet ortamında yayınlanmış olup tüm aday adaylarının bilgilerine açılmıştır. Engelli ve de itina gösterilmesi gereken aday adayları için MAVİ AKADEMİ tarafından sağlanabilecek koşullar aşağıda tanımlanmıştır.

 •  Sınav salonları engelli adayların ulaşılabilirliği göz önünde bulundurularak seçilir ve düzenlenir (Salonlar için düz ve giriş katlar seçilir, aksi halde asansörlü sınav alanlarının seçilmesi, sınav alanlarının yaşam alanlarındaki bölgelerden seçimi, mümkünse engelli otoparkının bulunması veya eş değer yöntemlerin belirlenmesi vb. gibi ilave düzenlemelerin yapılması).
 •  Sınav değerlendirici tarafından sınav ya da sorular ile ilgili yapılacak olan duyuru, hatırlatma ya da düzeltmelerin engelli adayların engel durumları göz önünde bulundurularak yapması sağlanır (Yüksek sesle uyarı ve gerekli olan uyarıların herkesin görebileceği bir yere yazılması). o Okuma yazma bilmeyen adaylar ve görme engelli adaylar için soruları okuyacak bir kişi görevlendirilir. Bu adayların sınavları diğer adaylardan ayrı ve tek tek gerçekleştirilir. Soruları okuyan kişi soruları yüksek sesle ve yüzü kameraya dönük olacak şekilde okur.
 •  İhtiyaç duyulması halinde engelli adayların teorik ve performans sınavlarına yardımcı araç-gereçleri (İşitme cihazı, teleskopik gözlük, büyüteç vb.) temin etmeleri halinde sınava girmeleri sağlanır. o İşitme engelli adayların sınavları yeminli işaret dili tercümanları aracılığıyla gerçekleştirilir.
 •  İhtiyaç duyulması halinde, adayların yazılı sınavlarına refakat edecek, sınav yapılan yeterlilik biriminin terminolojisine hâkim olan okuyucu/işaretleyici görevlendirilir.
 •  Kısmi görme kaybı olan, az gören görme engelli adaylar için soru kitapçığı ya da soru kâğıdı 16-18 punto ya da daha büyük puntolarda basılmış olarak hazırlanır.
 •  Okuyucu-işaretleyici ya da büyük puntolu soru kâğıdı ya da kitapçığı ile sınava giren adaylar ile yazma ve hareket etme güçlüğü çeken engelli adaylara sınav süresinin üçte ikisi kadar ek süre verilir.
 •  İhtiyaç duyulması halinde engelli adayların sınavlara ilaç, tıbbi malzeme ya da sıvı ile (diyabetik ekipmanlar vb.) girmelerine izin verilir.
 •  Türkçe bilmeyen adaylar için ilgili ulusal yeterlilikler, soru kitapçıkları, kontrol listeleri ve adayın ihtiyaç duyacağı diğer sınav dokümanları yeminli tercüman tarafından tercüme edilir. İlgili ulusal yeterliliğin değerlendiricinin adaya soru sormasını gerektirdiği hallerde sınav esnasında yeminli tercüman bulundurulur. Yeminli tercümanlar; tercümanlık aktivitelerini
 • gerçekleştirirken aday ile aralarında çıkar çatışması ve/veya tarafsızlık ilkelerini ihlal edecek bir durumda bulunmayacaklarına ve adayın sınavı esnasında sınavı yönlendirecek kopya yerine geçecek hiçbir bilgilendirmede bulunmayacaklarına dair ”Tercüman Tarafsızlık, Gizlilik ve Güvenlik Taahhütnamesi” imzalarlar.

 

8.2 Başvuruda bulunmak isteyen engelli aday adayları, www.maviakademi.com adresinde yayınlanmış olan engelli aday adaylarına teorik ve uygulama sınavlarında sağlanabilecek imkanları değerlendirir ve Personel Belgelendirme Başvuru Formunun Engelliler ilgili kısmını detaylı ve eksiksiz olarak doldurarak “Belgelendirme Başvuru Prosedürü” ne uygun olarak gönderir.

8.3 Başvurular Personel Belgelendirme Koordinatörü tarafından değerlendirilir. Formda engelli olduğunu beyan eden aday adayları ile gerekirse telefon ile görüşülerek daha detaylı bilgi alınır ve/veya verilir. Engelli adaylardan engel durumunu gösteren sağlık raporu istenir.

MAVİ AKADEMİ teorik ve performans sınavına girmesi uygun görülmeyen engele sahip (ağır uzuv kayıpları, görme engelleri ve eğitilememiş/öğretilememiş zihinsel engelliler vb.) adaylara sınav esnasında karşılaşabilecekleri zorluklar anlatılır ve gerek görürse başvuruları kabul edilmez.

8.4 Engelli adayın, yukarıda belirtilen maddelerde tanımlanmamış bir engeli olması durumun-da başvurunun kabulüne Personel Belgelendirme Koordinatörü karar verir.

8.5 Planlama Yöneticisi tarafından hazırlanarak Personel Belgelendirme Koordinatörüne iletilen Aday Listesi’nde adayın engel durumu belirtilerek açıklanır. Sınav alanlarının düzenlenmesi, sınav sorularının hazırlanması vb. konularda engellilerin durumu göz önünde bulundurularak gerekli hazırlıklar yapılır.

8.6 Sınav başvurusu kabul edildikten sonra herhangi bir nedenle geçici olarak engelli durumuna düşen adaylar durumlarını belgelendirmeleri durumunda sınav başvuruları askıya alınarak bir sonraki sınav veya sınavlara girme hakkı verilir.

9.0 REVİZYON KAPSAMI

 • 9.1 İlk yayım

İletişim

Mavi Akademi

Adres: Üçevler mah.
Burçak 220 sok. No: 4 - D: 19
Nilüfer Bursa
Tel: (+90 224) 443 10 00
Faks: (+90 224) 443 00 33
Cep tel: (+90 532) 138 44 86
E-posta: info@maviakademi.com.tr
maviakademi.com.tr

BİZ SİZİ ARAYALIM

E-Bülten, kampanya, duyuru, eğitim - hizmet - ürün bilgilendirme mesajları için:

KVKK bilgilendirme metnini okudum, kabul ediyorum

İletişim